Podmínky služby online právních konzultací

Žádostí o online právní konzultaci souhlasí klient s následujícími smluvními podmínkami:

1.     Předmětem této smlouvy je vyjádření stanoviska k otázce klienta prostřednictvím webové stránky. Předmětem stanoviska jsou právní otázky týkající se italského práva, především porušení pravidel silničního provozu nebo zákonů v oblasti dopravy a provozu na pozemních komunikacích. Požadované stanovisko bude zasláno e-mailem na adresu, kterou klient uvede při vyplňování formuláře na těchto stránkách.

2.     Smlouva o poskytnutí právnické služeby (konzultace) se považuje za uzavřenou teprve ve chvíli, kdy advokátní kancelář Dubini – Giannotti (dále jen „právník“) obdrží potvrzení o připsání platby za službu.

3.     Právník se zavazuje poskytnout službu v termínu, který si klient zvolí v okamžiku zakoupení konzultace, nejpozději do 6 pracovních dní nebo do 48 hodin od připsání platby.

4.     Bude-li zformulovaná otázka neúplná nebo nesrozumitelná, vyhrazuje si právník právo požádat klienta o doplnění informací či o další dokumenty (např. dojde-li k neodeslání jedné stránky zápisu, neuvedení data podání atd.). V takovém případě se nezaručuje dodržení výše uvedených termínů (6 pracovních dnů nebo 48 hodin), stejně jako v případě nedostatečné nebo pozdní spolupráce klienta.

5.     Právník je povinen uchovávat poskytnuté osobní údaje klienta tak, aby byla zajištěna jejich maximální bezpečnost a utajení, a pouze v souladu s etikou a s předpisy o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) – Nařízení EU 2016/679.

6.     Klient ručí za pravdivost a úplnost veškerých informací a osobních údajů, uvedených jak v okamžiku žádosti o službu, tak i kdykoliv poté.

7.     Cena za poskytnutí konzultace je 490 Kč (včetně DPH) nebo 690 Kč (včetně DPH), podle toho, jakou službu si klient vybral. Uvedená cena je cenou za jeden každý případ (jeden zápis od policie nebo jedna upomínka platby). Proto není možné k jedné žádosti přiložit více zápisů nebo upomínek. V takovém případě bude otázka zodpovězena pouze ve vztahu k jednomu zápisu od policie nebo jedné upomínce, přičemž právo volby má právník.

8.   K platbě je možné být použít platební kartu. Případné poplatky za platbu jdou na vrub klienta.

9.   Právník zaručuje poskytnutí služby (konzultace), která podléhá ustanovení čl. 2229 a násl. italského občanského zákoníku. Služba však bude poskytována pouze v mezích pověření a informací obsažených v žádosti. Právník nenese odpovědnost za případné zpoždění, nefunkčnost či přerušení služby, způsobená nepředvídatelnými událostmi nebo vyšší mocí, ani za neplnění, nepovolenou manipulaci, podvod nebo zneužití ze strany klienta či třetí osoby, ani v případě chybných informací či opomenutí v komunikaci. Právník rovněž nenese odpovědnost za škody, které klientovi či třetím osobám vzniknou v důsledku nesprávného použití poskytnutého stanoviska, či jakékoliv informace nebo služby.

10.  Tato smlouva podléhá italskému právnímu řádu. Případné spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, s výjimkou sporů, které italský zákon výslovně vylučuje, budou řešeny výhradně u soudu Bergamu.