Zpracování osobních údajů

Avv. Andrea Giannotti, Dusíkova 906/33, 638 00, Brno, IČO: 01319019, DIČ: CZ682823696 jako správce osobních údajů Vás jako uživatele našich webových stránek https://pokutazitalie.cz a jako naše, byť potenciální, klienty informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme při poskytování našich právních služeb vždy těmito zásadami řídit. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zejména:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a právní základ jejich zpracování;
 • komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese andrea.giannotti74@gmail.com

Rozsah zpracování osobních údajů

Při poskytování našich právních služeb Vás můžeme požádat, abyste nám předali osobní údaje týkající se Vás, Vaší společnosti či osob, se kterými právně jednáte či s nimi vedete právní spor. Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • adresa nebo sídlo společnosti;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let, takovým dětem neposkytujeme ani naše právní služby, pokud je nezastupují jejich rodiče. Osobní údaje dětí mladších 16 let tedy nezpracováváme.

Naše webové stránky nevyužívají soubory cookies.

Účel zpracování a právní základ zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme zejména k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše právní služby. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu jejich zpracování. Právním základem pro toto zpracování je zpracování pro účely plnění smlouvy. Tyto údaje jsou pro poskytování uvedených služeb nezbytné a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření naší smlouvy.

V ojedinělých případech můžeme Vaše osobní údaje využívat pro účely obhajoby či vymáhání našich právních nároků, a to na základě našeho oprávněného zájmu, spočívajícím v zachování našeho fungování a zabezpečování chodu naší kanceláře.

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

 • serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše právní služby, tedy plnit vzájemnou smlouvu o poskytování právních, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o advokacii, zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše osobní údaje dále můžeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k obhajobě našich právních závazků, řešení sporů. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování našich služeb a pro zajištění chodu naší kanceláře? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování těchto služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Poskytujete, nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat? Pokud ano, budeme je uchovávat do doby, než je budete chtít vymazat.
 • Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
 • Zavedli jsme a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
 • Poskytl jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s vaším souhlasem.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Hlášení bezpečnostních incidentů

V dnešní době plné moderních technologií existuje sice nepatrné, ale přesto riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budeme všechny naše zaměstnance, přicházející do styku s Vašimi osobními údaji, pravidelně školit na téma ochrany osobních údajů, přijmeme a seznámíme zaměstnance s vnitřními podnikovými předpisy, upravujícími ochranu Vašich osobních údajů a budeme vždy využívat pouze moderní technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a aktuální software.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Změny zásad

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce, a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 29. září 2020.